Биоразнообразие

Флора

В региона на Етрополе преобладава широколистната растителност – бук и дъб. Представители на иглолистните са бял бор и смърч

Има над 500 вида растения – гъби, билки (пелин, червен кантарион, момина сълза, смрадлика, еньовче, риган и много други), както и ниска растителност – сибирска хвойна, боровинки.

Тук се намира и единственото естествено находище на брези.

Над 60% от територията на района е залесена. Голяма част са защитени гори

 

Фауна

Тук има над 100 вида защитени животни, птици, насекоми.

Често срещани животни са жаба-дървесница, горски гущер, горска мишка, смок-мишкар, катерица. По високите места – дива котка, лисица, вълк, дива свиня, сърна, благороден елен, мечка. Преди години в тази част на Стара планина се опитва да се засели и вписаният в Червената книга у нас рис, но този вид не успява да оцелее по подходящите за тях наши гори, поради наличието на бракониери, които ги отсрелват за трофеи.

Във водите на реките можете да видите пъстърва, черна мряна, речен кефал, скобар.

В небето можете да забележите как прелитат много защитени видове птици като, скален орел, ястреб, ветрушка, черен щъркел.

В горите има и фазан, яребица, глухар, кукумявка, кълвач, гургулица, керкенез, чинка, голям синигер и много други животински видове.

 

Защитени обекти

На територията на община Етрополе, попадат 10 обекта, обявени за защитени по Закона за защитените територии. От тях четири са със статут на защитени местности, а шест са природни забележителности 

Вижте и страницата ни с основните маршрути, които може да посетите като наши гости. 

 • Природна забележителност Орлов камък – Червената стена
 • Природна залежителност Черти град
 • Природна забележителност – водопад Варовитец
 • Защитена местност Бенковската пещерa
 • Природна забележителност Манастир Света троица
 • Защитена местност Бачище
 • Защитена местност Великата
 • Природна забележителност Кози дол
 • Природна забележителност Грохотака
 • Природна забележителност Рудината
 • Защитена зона Централен Балкан буфер
 • Защитена зона Етрополе – Байлово